Tisk
PDF

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

 

I.

Vlastník, provozovatel a správce

 

1)   Obecní úřad Krásná (dále jen „provozovatel“) je vlastníkem a zároveň provozovatelem hřiště včetně chodníku, osvětlení a zařízení v jeho těsné blízkosti.

2)   Ostatní plochy, vybavení a zařízení jsou majetkem restaurace Sokolovna v Krásné zastoupené p. Milanem Kletečkou (dále jen „správce“)

 

II.

Účel multifunkčního hřiště

1)  Víceúčelové sportovní hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin zejména k míčovým hrám, jako je tenis, minikopaná, basketbal, volejbal, nohejbal, pozemní hokej, badminton, vybíjená apod.

2)   Hřiště může být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněno pro školské, sportovní a společenské organizace.

3)   Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením.

 

III.

Správa hřiště

1)  Za provoz víceúčelového hřiště zodpovídá jeho správce a dále provozovatel prostřednictvím svých zaměstnanců.

2)  Provozovatel ve spolupráci se správcem zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy a vybavení. Správce hřiště otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, míče apod.) a kontroluje dodržování provozních pokynů.

3)   Správce dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.

4)   Provozovatel ani správce neručí za odložené věci v areálu a nenesou odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportoviště.

5)  Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

6)   Úrazy, či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci hřiště.

7)   Správce přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede jejich evidenci.

8)   Závaznou rezervaci hřiště je možné provést i online, prostřednictvím obecních stránek obce Krásná (www.obeckrasna.cz)

9)   Víceúčelové hřiště je monitorováno bezpečnostní kamerou.

 

IV.

Povinnosti uživatelů hřiště

1)   V areálu hřiště a jeho okolí je přísně zakázáno jakékoliv znečišťování, nebo poškozování zařízení, zeleně, oplocení a staveb.

2)   Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:

§  odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

§  vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, obuv s podpatky apod.)

§  sportovat ve venkovní obuvi

§  vstupovat na hřiště ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky aj.)

§  jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

§  pohyb dětí do 10-ti let bez dozoru

§  přemisťovat zařízení mimo stanovená místa

§  kouření a používání psychotropních a omamných látek

§  konzumovat veškeré alkoholické nápoje a jídla všeho druhu

§  vstupovat na hřiště se sladkými nápoji (Coca-Cola, Sprite, džusy apod.)

§  přinášet sklo a ostatní ostré předměty

§  vstupovat na hřiště mimo vyhrazenou dobu a bez vědomí správce

§  vstupovat v podnapilém stavu

§  vstupovat se zvířaty

§  rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm

§  odhazovat žvýkačky na povrch hřiště

3)   V zájmu nerušené a bezpečné sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám v počtu, který odpovídá danému sportu. Divákům je dovoleno sledovat hru za hrazením (mimo hřiště).

4)   Uživatelé nesmějí svou činností ohrožovat ostatní sportující a také obtěžovat nejbližší okolí hlukem, vulgárními výkřiky apod.

5)   Je zakázáno sportovat na neslučitelných herních plochách a znemožňovat tak plynulou a nerušenou hru jednotlivých sportovců (např. současné použití plochy na tenis a basketbal).

6)   Každý úraz, nebo poškození vybavení způsobený pobytem na hřišti hlásit správci.

 

V.

Provozní doba víceúčelového hřiště

1)   Provozní doba

Duben - Říjen

Listopad - Březen

PO  - PÁ

10:00 - 22:00

(12:00 - 16:00)

Zavřeno

SO - NE

10:00 - 22:00

 

2)   Od pondělí do pátku je hřiště v době od 12:00 - 16:00 otevřeno široké veřejnosti bez možnosti rezervace. Na případné rezervace učiněné v době od 12:00 - 16:00 hodin, nebude brán zřetel!

3)   Provozní doba může být upravena vzhledem k momentálním klimatickým a povětrnostním podmínkám.

4)   Zdržovat se v areálu hřiště bez vědomí správce, nebo provozovatele a mimo provozní dobu je zakázáno!

5)   Závaznou rezervaci hřiště je možné provést POUZE ONLINE, prostřednictvím obecních stránek obce Krásná (http://rezervace.obeckrasna.cz).

6)   Pokud se uživatel nedostaví do 15min od začátku rezervace, je tato rezervace bez náhrady zrušená.

 

V.

Užívání hřiště a poplatky (půjčovné)

1)   Instalaci sloupků a sítí provádí návštěvníci sami. Pokud nastanou pochybnosti jak vybavení správně instalovat, je povinností návštěvníků obrátit se na správce hřiště, který provede správnou instalaci.

2)   Víceúčelové hřiště může současně používat i více návštěvníků vzhledem k množství herních ploch. Vždy však musí jít o takové kombinace, aby si návštěvníci vzájemně nepřekáželi. Jednotlivé herní plochy je možné oddělit dělícími sítěmi. Pokud se jedná o sporty, které nelze kombinovat (tenis, fotbal aj.) je vstup ostatních návštěvníků zakázán! Poplatky se vztahují za každou využitou herní plochu.

3)   Poplatky spojené s využíváním hřiště a vybavení jsou stanoveny za 60 minut bez ohledu na to, zdali byla tato doba ze strany návštěvníků plně využita.

4)   Hřiště je možné pronajmout maximálně na dobu 120 minut (2 hodiny). Po uplynutí této doby, jsou návštěvníci povinni hřiště opustit a přenechat je dalším zájemcům. Pokud další zájemci nejsou, je možné po zaplacení příslušného poplatku využívat hřiště i nadále s tím, že pokud se další zájemce dostaví, musí stávající hráči bez zbytečného prodlení hřiště opustit. V tomto případě jim bude vrácena poměrná část jejich poplatku za užívání hřiště nad stanovený limit.

5)   Na pořádání turnajů se nevztahuje časové omezení 2 hodin. Hřiště se pronajímá jako celek (všechny plochy).


6)   Poplatky za užívání jednotlivých herních ploch

§  Výše poplatků dosud nebyla stanovena

 

VI.

Další ustanovení

1)   Při nedodržování tohoto provozního řádu je správce, nebo jiný pověřený pracovník oprávněn takového uživatele z hřiště vykázat.

2)   Pokud se uživatel hřiště po výzvě neopustí, bude správce informovat Policii ČR.

3)   Hřiště je z bezpečnostních důvodů monitorováno kamerou.

 

 VII.

Důležitá telefonní čísla

 

Správce areálu: p. Kletečka, 606 174 615
Starosta obce: p. Pokorný, 725 051 102
   
Tísňová linka: 112
Hasičský záchranný sbor ČR: 150
Zdravotní záchranná služba: 155
Policie ČR: 158

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 1. 4. 2013